Startlån for deg som er i etableringsfasen!

Startlån.net

Hva er formålet med kommunale startlån?

Formålet med ordningen kommunale startlån, som tilbys av kommunene i samarbeid med Husbanken, er å bidra til å hjelpe personer med langvarige finansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig eller beholde en slik bolig.

Et kommunalt startlån er ikke ment for personer med kortvarige finansieringsproblemer eller for personer som antas å kunne skaffe seg boligfinansiering på egen hånd via tradisjonell finansiering som lån via tradisjonell bank eller andre finansinstitusjoner.

Det kan imidlertid gis kommunalt startlån i en kombinasjon med et tradisjonelt boliglån via bank. Det kommunale startlånet som gis kan med andre ord benyttes som 2. prioritets topplån for den delen av boligen som tradisjonell bank ikke er villig til å ta risikoen ved å finansiere. Faktisk er kommunen pliktig til å vurdere om det er mulighet for såkalt samfinansiering før de innvilger fult kommunalt startlån.

Formålet med startlån er å gi en langvarig løsning for dem som får det innvilget. Det er med andre ord ikke tiltenkt kortvarige løsninger i påvente av et tradisjonelt banklån på ny bolig. Det er typisk tiltenkt personer med lav, men stabil inntekt, typisk trygd, som trenger en nøktern bolig for å få en stabil bosituasjon. Ved mislighold skal staten ved Husbanken og kommunen dele ansvaret for et eventuelt tap etter en bestemt brøk.

Formålet er også at personer med gjeldsproblemer kan få hjelp til å få boliglån eller beholde eksisterende bolig, vel og merke dersom dette kan gi en varig løsning på eksisterende gjeldsproblemer og låntaker vil ha en reell mulighet til å betjene lånet.

Copyrighted content. All Rights Reserved.